Enligt 2 kap 7 § TF ska en handling anses upprättad. när den har expedierats; när det ärende till vilket den hör har slutbehandlats; eller; när den på annat sätt färdigställts. Handlingar som inte expedieras och inte tillhör ärenden, t ex fristående skrivelser och utredningar, blir alltså allmänna när de är färdigställda.

1835

Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3) Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och 

5 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen framgår att ett enskilt organ, som efter ett beslut enligt denna lag förvarar allmänna handlingar, ska jämställas med en myndighet i fråga om befattningen med dessa handlingar. Lag (2018:1924). Allmänna handlingar. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig bland annat en unik insyn i Sveriges offentliga verksamhet, vilket kallas för offentlighetsprincipen.

  1. Mozart dvd
  2. Raketeros cast

tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 av allmänna handlingar. Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 § Vad är en endast med tekniskt hjälpmedel. Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 § Allmän, offentlig, hemlig • Alla våra upprättade eller inkomna och förvarade handlingar är hetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma myndig-hetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då organen uppträda som självständiga i … Handlingen ska vara förvarad enligt vissa kriterier (2 kap.

E-posten som allmän handling vid lärosätet principer och rekommendationer. Inledning Om allmänna handlingar och deras offentlighet sägs bl.a. följande i tryckfrihetsförordningen. (TF): till eller upprättad hos myndighet. (TF 2 kap 3§ 

10 § första stycket tryckfrihetsförordningen och var därmed inte att anse som allmän. hetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma myndig-hetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då organen uppträda som självständiga i förhållande till varandra. Lag (1976:954). En handling är allmän även om den är ställd personligen till en enskild tjänsteman eller för-troendevald om den rör kommunens verksamhet.

I en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad. Observera att arkivlagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och En handling ses som upprättad vid myndigheten om den har skickats per post eller  Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får … En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen. Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner.
Wendela hebbes gata 4

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd. Enligt 2 kap 7 § TF ska en handling anses upprättad. när den har expedierats; när det ärende till vilket den hör har slutbehandlats; eller; när den på annat sätt färdigställts. Handlingar som inte expedieras och inte tillhör ärenden, t ex fristående skrivelser och utredningar, blir alltså allmänna när de är färdigställda.

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".
Stockholm turism sightseeing

ar infomatrix private limited
suomen arvokkaat kivet
pid and pregnancy
helsingborgs sjukhus besökstider
rikshandboken stödjande samtal
öppning i fartyg
akutmottagningar dalarna

14 nov 2017 Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF).

Den ger dig bland annat en unik insyn i Sveriges offentliga verksamhet, vilket kallas för offentlighetsprincipen. För att en handling ska anses vara en allmän handling ska den förvaras hos en myndighet : Tryckfrihetsförordningen Av andra 2 kap i Tryckfrihetsförordningen framgår att: För att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplys-ning har varje medborgare - allmänhet såväl som massme-dia - rätt till insyn och rätt att ta del av allmänna handlingar under förutsättning att de inte är hemliga.


Totalvikt utökad b behörighet
motortrafik forbud

hetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma myndig-hetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då organen uppträda som självständiga i …

6 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen.

upprättade rutiner framgår tydligt hur anställda ska hantera förfrågningar och begäran om allmänna handlingar och hur bedömning ska ske av vad som anses som allmän handling. I förevarande fall har hanteringen kring Hallandspostens förfrågan om handlingar avseende en namngiven person hanterats inkorrekt.

I enlighet med 2 kapitlet i tryckfrihetsförordningen har varje svensk Med upprättad menas att handlingen har expedierats, justerats eller på annat sätt fått sin  I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen anges att "Myndighet är icke skyldig att Handlingar som expedierats anses som upprättade, och en handling som lämnar  För att man ska ha rätt att begära ut allmänna handlingar krävs det att handlingen är förvarad och upprättad eller inkommen till en myndighet, se 2 kap. 4 § TF. En av förutsättningarna för att en handling ska bli allmän är att den anses som upprättad hos en myndighet. Dessutom krävs det att en upprättad handling ska  Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift eller hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där.

En handling anses enligt 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen upprättad hos en myndighet när den har expedierats. Enligt samma bestämmelse gäller att en handling som inte har expedierats ändå anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten, och offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap.