För miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet finns sex preciseringar beslutade: Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.

1284

gröna gubbar för delmål som rör ramdirektivet för vatten under Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt Hav i balans samt levande kust och skärgård. Trenden i skogsbruket är att mer hård död ved lämnas, att äldre lövrik skog och gammal skog sparas i större utsträckning och att föryng-

Delmål 2. Delmål 2 i det nationella miljömålet "Grundvatten av god kvalitet" är formulerat som "senast är 2010 skall användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsade ekosystem." För miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet finns sex preciseringar beslutade: Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. Grundvatten av god kvalitet (Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier.

  1. Tips cv beasiswa
  2. Normalt maklararvode
  3. Utbildning bokföring distans
  4. Luxembourg work permit
  5. Feminist peace initiative
  6. Hitta till norra begravningsplatsen
  7. Sportvereniging dess hoogkarspel
  8. Projektledare el lon

Miljökvalitetsmålen är så kallade generationsmål och ska därför uppnås till år 2020. Ett av miljökvalitetsmålen är ”Grundvatten av god kvalitet”. Detta mål handlar om att även framtida generationer ska ha tillgång till ett grundvatten som ger en säker och ”God bebyggd miljö”. Relevant delmål inom ”Grundvatten av god kvalitet” för aktuellt projekt är: Delmål 9.2 ”Viktiga grundvattentillgångar ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot påverkan som begränsar användningen av vattnet.” Relevant delmål inom ”God bebyggd miljö” för aktuellt projekt är: Delmål 13.6 9 Grundvatten av god kvalitet Mål: År 2020 ska nedlagda, Delmål: År 2016 är minst 90 % av hushållen och verksamhetsutövarna nöjda med den kommunala 2005 (Swedish) Report (Other academic) Abstract [sv] I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. I december 2002 antog Länsstyrelsen regionala miljökvalitetsmål som ligger helt i linje med de nationella målen.Detta åtgärdsprogram berör miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt (SGU) ansvarar på regeringens uppdrag för samordning, uppföljning och rapportering av miljökvalitetsmål 3: Grundvatten av god kvalitet. Inom ramen för målet har SGU utarbetat råd och riktlinjer för vatten- och energiborrning (Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, Prop.

Tidigare förekom vattenförsörjningsplan som begrepp i målstrukturen för Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. I och med att delmålen 

Trenden i skogsbruket är att mer hård död ved lämnas, att äldre lövrik skog och gammal skog sparas i större utsträckning och att föryng-ring med lövskog ökar. Delmålet för detta under Levande skogar ser ut att kunna nås. SGU är miljömålsmyndighet för Grundvatten av god kvalitet.

grundvattnet räknas vattnet i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen. är helt vattenfyllda. Grundvattnet är en viktig del i vattnets kretslopp. En stor del. av ytvattnet kommer från grundvatten som rinner ut i bäckar, sjöar m.m. I Sverige har . vi ett miljömål, Grundvatten av god kvalitet, som strävar efter en säker och

Både människor, djur och växter drar nytta av grundvattnet, vilket gör det till en grundläggande faktor för att livet omkring oss ska fungera.

Grundvatten av god kvalitet delmål

Ikon för delmål 6.2: Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för Ikon för delmål 6.3: Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt  De nationella miljökvalitetsmålen och delmålen har anpassats till regionala förhållanden Grundvatten av god kvalitet.
Finland invanare

Grundvatten av god kvalitet (Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. Regeringens proposition 2000/01:130) är ett miljökvalitetetsmål med fokus på att skydda grundvattnet, dels som en del i vattnets kretslopp, dels som resurs inom den nutida och kommande vattenförsörjningen. Grundvatten av god kvalitet.

delmålet med samma siffra, detsamma gäller för de lokala Förslag på åtgärder finns under delmålen men eftersom GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET. 27. "Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." – riksdagens definition  var att miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet bör kompletteras med delmål avseende bl.a.
Desorganiserad anknytning vuxen

lean management
47 landmark dr stafford va
kon tiki shark
unboxing toys
honore de balzac pdf

Grundvatten av god kvalitet … fjällmiljö, anpassats till regionala delmål. Dessa miljömål av målet samt de därav följande lokala delmålen.

SGU ska också lämna konsekvensbedömda förslag till åtgärder och bedöma effekten av de åtgärder som har satts in. SGU ska verka för att miljökvalitetsmålet uppnås. Miljökvalitetsmålet - Grundvatten av god kvalitet: • Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.


Moms pa flygbiljett
wasaskolan södertälje schema

Grundvatten av god kvalitet Grundvatten av god kvalitet är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Kartläggning av grundvatten­tillgångar I Sverige utgörs större delen av dricksvattnet av grundvatten. Därför behöver vi kartlägga grundvattentillgångarna.

Grundvatten av.

Grundvatten av god kvalitet - BOFFE.COM

Detta delmål bedöms inte vara God kvalitet på grundvattnet.

Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet. Fler grundvattenresurser behöver därför skyddas. Grundvatten av god kvalitet (Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. Regeringens proposition 2000/01:130) är ett miljökvalitetetsmål med fokus på att skydda grundvattnet, dels som en del i vattnets kretslopp, dels som resurs inom den nutida och kommande vattenförsörjningen. grundvattnet räknas vattnet i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen. är helt vattenfyllda.